سئوال یک شاه پرست …
تاريخ یزدگرد ساسانی :
آیا کمونیستها به » آزادی » باور دارند ؟ عکس
جواب این است :
تا سواد و معلومات شما چقدر باشد .
 
 • تاريخ یزدگرد ساسانی · با Fadaian Aghaliyat دوست است

  شما پاسخ پرسش مرا ندادید. ولی پاسخ من به شما این است، سواد و معلومات من خیلی از سواد و معلومات لنین بالاتر است.

   

 • بهروز شادیمقدماین جوابت ، نظرت را اثبات میکند که بالاتری .
 • تاريخ یزدگرد ساسانی · با Fadaian Aghaliyat دوست است

  خب معلومه. حتماٌ میدانم که میگویم سواد من از سواد لنین بالاتر است.

   

 • Kamal Malakرفیق بهروز منظورشان آزادی بازار است
 • بهروز شادیمقدمحالا که بالاتری ، نظرت را بنویس .
 • تاريخ یزدگرد ساسانی · با Fadaian Aghaliyat دوست است

  جواب پرسش مرا ندادید. چه نظری را بنویسم؟.

   

 • بهروز شادیمقدمدر مورد آزادی لنین میگوید : » دیکتاتوری پرولتاریا ،یعنی متشکل ساختن پیشاهنگ ستمکشان بصورت طبقه حاکمه برای سرکوب ستمگران ،نمیتواند بطور ساده فقط به بسط دمکراسی منتج گردد .همراه با بسط عظیم دمکراتیسم که برای نخستین بار دمکراتیسم برای تهیدستان و مردم است، دیکتاتوری پرولتاریا محرومیتهایی از لحاظ آزادی برای ستمگران،استثمارگران و سرمایه داران قائل میشود .آنها را ما باید سرکوب نماییم تا بشر از قید بردگی مزدوری رهایی یابد. مقاومت آنها باید قهرا در هم شکسته شود .بدیهی است که هر جا سرکوب و اعمال قهر وجود دارد در آنجا آزادی نیست ، دمکراسی نیست. لنین – دولت وانقلاب
 • تاريخ یزدگرد ساسانی · با Fadaian Aghaliyat دوست است

  «آزادی نیست» جالبه. کمونیستها و آخوندها تنها کسانی هستند که بدون رودربایستی از نبودن آزادی سخن میگویند. امام خمینی شما هم درست تز لنین را داده است. ویدئو کلیپ سخنان امام خمینی شما هست میتوانید آنرا پیدا کنید و ببینید.

   

 • بهروز شادیمقدمدیدی . بیسوادی . واقعیت ها را هم نمیدانی . تا وقتی طبقه و دولت ( بورژوایی و سوسیالیستی ) هست ، آزادی به معنای واقعی وجود ندارد . فقط در جامعۀ بی طبقه است که آزادی به معنای واقعی وجود دارد .
 • تاريخ یزدگرد ساسانی · با Fadaian Aghaliyat دوست است

  بله، شما درست میگوئید. برای همین آزادی بود که رفیق استالین بر سر مسائل پیش پا افتاده، کسانی را به جوخه های تیرباران سپرد که نزدیک به 30 سال برای برقراری سوسیالیسم فعالیت کرده بودند و از همۀ زندگی و هست و نیست خود گذشته بودند.

   

 • حمید خلیلی

  Jek saltanat talab hargez nemitawand basawad bashad. Agar anha ba sawad mibudand ke saltanat talab nemishodand!

   

 • بهروز شادیمقدمبحث استالین با بحث نبودن آزادی در جوامع طبقاتی (از جمله جامعۀ سوسیالیستی هم )، یک بحث جداگانه است . محض اطلاع ، استالین در قدرت ربطی به کمونیسم ندارد .
 • بهروز شادیمقدم

  shadochdt.wordpress.com

  استالینیسم و محاکمات مسکو چندی پیش جند سایت مطلبی تحت عنوان » استالین و تجدد» ازادامه …
 • بهروز شادیمقدملینک بالا نقدی بر استالینیسم است .
 • تاريخ یزدگرد ساسانی · با Fadaian Aghaliyat دوست است

  پس بحٍث استالین به کوه و بیابان ربط دارد؟. شما حتی این واقعیت را نمیدانید که کتابهای مارکس و انگلس را بورزوازی به چاپ رساند و خود بورژوازی آنها را به بازار فروش آورد.

   

 • بهروز شادیمقدمبحٍث استالین به شوروی و کمونیسم ربط دارد ، اما استالین در قدرت را کمونیسم دانستن ، اشتباه است .
 • تاريخ یزدگرد ساسانی · با Fadaian Aghaliyat دوست است

  دارید جانمازی آب میکشید؟. و استالین را پس از اینکه جنایت خود را به انجام رسانده و 60 سال است مرده، به انتقاد میکشانید؟.

   

 • تاريخ یزدگرد ساسانی · با Fadaian Aghaliyat دوست است

  کمونیسم یعنی استالین، کجائید شما؟.

   

 • بهروز شادیمقدمانتظار دارید من آنموقع استالینیسم را نقد میکردم !
 • بهروز شادیمقدممینویسید : » کمونیسم یعنی استالین » ، قرار نبود تا این حد از نظر معلومات تاریخی هم بی اطلاع باشی .
 • تاريخ یزدگرد ساسانی · با Fadaian Aghaliyat دوست است

  اگر استالین زنده بود و شما هم زیر سایۀ رفیق کبیر برای طبقۀ محروم پرولتاریا زحمت میکشیدید، با رفیق بریا روبرو میشدید.

   

 • تاريخ یزدگرد ساسانی · با Fadaian Aghaliyat دوست است

  پس شما که اطلاعات زیادی دارید، بگوئید که بانی کمونیسم عملی چه کسی بود.

   

 • بهروز شادیمقدمچشم . آموزگاران و مروجین کمونیسم ، مارکس و انگلس بودند .
 • تاريخ یزدگرد ساسانی · با Fadaian Aghaliyat دوست است

  کمونیسم در قدرت را میگویم، نه کمونیسم تئوری.

   

 • بهروز شادیمقدمکمونیسم مارکس و انگلس ،کمونیسم فقط تئوری نبود . کمونیسم پراتیک هم بود . اما کمونیسم در قدرت یعنی انقلاب اکتبر تا زمان مرگ لنین .
 • تاريخ یزدگرد ساسانی · با Fadaian Aghaliyat دوست است

  پس عمر جامعۀ کمونیستی 6 سال بوده است؟. شما میخواهید بگوئید که رفیق کبیر استالین بورژوا بود؟.

   

 • بهروز شادیمقدمجامعۀ کمونیستی نه . انقلاب اکتبر را تا زمان مرگ لنین میشود به پای مارکسیسم و سوسیالیسم نوشت . استالین تا زمان مرگ لنین در کنار لنین و بلشویکها ، یک بلشویک بود و استالین در قدرت را نمایندۀ بورژوا ناسیونالیتۀ روسیه میشود نامید .
 • تاريخ یزدگرد ساسانی · با Fadaian Aghaliyat دوست است

  ولی بورژوا ناسیونالیستها به آزادی و دموکراسی باور دارند و در عمل به آن پایبند هستند. نمونۀ آن کشورهای اروپائی. شما هر نظری داشته باشید میتوانید آنرا در جامعۀ بورژوا ناسیونالیست بیان کنید. در حالیکه رفیق استالین حتی کوچکترین نظر مخالف رفقای تشکیلاتی خود را هم نتوانست تحمل کند، چرا؟. زیرا نمایندۀ دیکتاتوری پرولتاریا بود.

   

 • بهروز شادیمقدمدرست است . دمکراسی بورژوایی . اما این دمکراسی بنا به تعریف دمکراسی یک طبقه است . طبقۀ بورژوا . از آن فراتر رفتن را در عمل خود بورژوازی در این کشور ها تحمل نمیکند . توضیح فکر نکنم لازم باشد . مثلا» مخالفت عملی با ارسال تجهیزات جنگی به کشور های دیگر . استالین هم گفتیم ربطی به دیکتاتوری پرولتاریا ندارد .
 • تاريخ یزدگرد ساسانی · با Fadaian Aghaliyat دوست است

  اگر این دموکراسی، دموکراسی بورژوازی است، پس چرا نوشته های مارکس و انگلس را به چاپ رساندند. شما فکر میکنید دموکراسی بورژوازی یک جامعۀ دیوانه است که نظر بنیانگذاران تئوری دیکتاتوری پرولتاریا را چاپ کنند و آنرا به بازار عرضه کنند و برای خودشان دشمن پدید آورند؟.

   

 • بهروز شادیمقدمدر شرایط کنونی بورژوازی از طرف کمونیسم احساس خطری نمیکند که اجازۀ نشر این آثار را میدهد . اگر در هر نقطۀ دنیا سرمایه داری خطری را از طرف کمونیسم احساس کرد ، اولین کارش ممنوعیت این آثار خواهد بود .
 • تاريخ یزدگرد ساسانی · با Fadaian Aghaliyat دوست است

  اینکه بورژوازی از طرف کمونیسم احساس خطر نمیکند به دو دلیل است. یکی اینکه کمونیستها هنگام خواندن کتابهای کمونیستی انقلابی میشوند، ولی پس از خواندن دنبال کار و زندگی میروند. دوم اینکه بورژوازی کمونیستها را یک وزنۀ اجتماعی به حساب نمی آورد و آنها را نادیده میگیرد.

   

 • تاريخ یزدگرد ساسانی · با Fadaian Aghaliyat دوست است

  حالا من یک پرسشی از شما دارم. کمونیستهای ایران از دست بورژوا آخوندها فرار کردند و به بورژوا دموکراتهای اروپا پناه برده اند. آیا به نظر شما چه منطقی میتواند اینرا قبول کند که پناهنده شوندگان، پناه دهندگان را دشمن خود بدانند.

   

 • بهروز شادیمقدمآنکس که شما میگوید کمونیست نیست ، انسان کمونیست کسی است که با نظر و پراتیک و فعالیتش پیگیر باشد . بورژوازی هم در این شرایط ، کمونیسم را وزنه ای نمیبیند . در شرایط دیگر نمیتواند وزنه نبیند .
 • تاريخ یزدگرد ساسانی · با Fadaian Aghaliyat دوست است

  ما در حال حاضر دربارۀ شرایط کنونی گفتگو میکنیم، نه دربارۀ شرایط 200 سال آینده.

   

 • بهروز شادیمقدمجواب سئوال شما را در منطق و آشتی ناپذیری تضاد کمونیسم و سرمایه باید جستجو کرد . این دشمنی طبقاتی و دو طرفه است و ربطی به قضیۀ پناهندگی ندارد .
 • بهروز شادیمقدممنهم حرف امروز را میزنم .
 • تاريخ یزدگرد ساسانی · با Fadaian Aghaliyat دوست است

  اگر بورژوا دموکراتها به کمونیستهای انقلابی پناه نمیدادند، این کمونیستهای انقلابی چگونه میتوانستند مبارزۀ انقلابی خود را پیش ببرند؟. هرچند که تاکنون هم هیچ کاری نکرده اند که انقلابی بودن خود را نشان دهند.

   

 • بهروز شادیمقدمبورژوا ها پناه نداده اند . قوانینی پناهندگی که در نتیجۀ مبارزات گذشته صورت گرفته ، این را به بورژوازی تحمیل کرده است . انقلابی بودن کمونیست ها را هم در تاریخ و در عرصۀ مبارزۀ طبقاتی گذشته باید دید و اگر منظورتان فعالیت در تبعید است ، مبارزی که از جامعه اش دور نگه داشته شود ، خود به خود عرصۀ فعالیتش تنگ خواهد شد .
 • تاريخ یزدگرد ساسانی · با Fadaian Aghaliyat دوست است

  تنها کاری که کمونیستهای ایران از همان زمان حیدر عمو اوغلی تاکنون کرده اند، این است که تزهای لنین را برای بارها و بارها و بارها تکرار کرده اند. کمونیستهای ایران حتی این واقعیت ساده را نمیتوانند بپذیرند که لنین 90 سال است که مرده است. کمونیستها درست همچون آخوندها می اندیشند. آخوندها 1400 سال است دست از حسین مرده برنمیدارند؛ و کمونیستها 90 سال است که دست از سر لنین مرده برنمیدارند.

   

 • بهروز شادیمقدمنظر لنین و اساسا» مارکسیسم چگونگی وضعیت جامعه و راه برون رفت از آن است . در نتیجه مسئلۀ سال مطرح نیست . این تببین و ایده چون بر واقعیات و آرمان درست انسانی بنا شده ، همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند .
 • تاريخ یزدگرد ساسانی · با Fadaian Aghaliyat دوست است

  نه، اینچنین نیست. هنگامیکه مارکس کاپیتال را نوشت، با شرایط زندۀ کارگران انگلستان روبرو بود. در آنزمان یک پرولتر انگلیسی، خود و خانواده اش 6 روز در هفته را روزی بیشتر از 12 ساعت کار میکردند ولی باز هم در فقر زندگی میکردند. در حالیکه در همانزمان کارگر هلندی به تنهائی خرج زندگی خانواده اش را اداره میکرد. اگر مارکس قدم رنجه میفرمودند و سفری به هلند میکردند، شاید هیچوقت کاپیتال را نمی نوشت. از این گذشته، هم اکنون یک کارگر انگلیسی، 40 ساعت در هفته را کار میکند ولی در رفاه بسر میبرد. ولی کمونیستها حتی این واقعیت را که در جلو چشمهای آنان است نمیتوانند ببینند. و باز نشسته اند و کاپیتال را میخوانند و اول ماه مه سوگواری میکنند.

   

 • تاريخ یزدگرد ساسانی · با Fadaian Aghaliyat دوست است

  من با اجازه بایستی بروم. وقت خوبی را داشته باشید.

   

 • بهروز شادیمقدمدر تغییراتی که در وضعیت جامعه و درجۀ رفاه کارگر در کشور های اروپایی نسبت به دوران مارکس پیش آمده حرفی نیست . اینها جوانب مسئلۀ جامعه است . اما تحلیل مارکس از جامعۀ طبقاتی و سرمایه داری را خود سرمایه داری و ایدئولوک های آنهم قبول دارند . شما که مدعی هستید که این تحلیل ها غلط است، باید استدلال کنی و غلط بودن آنها را نشان دهی . این چیزی است که خود سرمایه داری هم با همۀ دم و دستگاه های عریض و طویلش از عهدۀ آن عاجز بوده است . حقانیت نظرات مارکس و مارکسیسم اثبات شده است .
 • بهروز شادیمقدمبا تشکر از شما و روز خوبی داشته باشی .
 • Faramarz Ebadتاریخ یزگرد ساسانی . برای روشن شدن بیشتر در مورد مدینه فاضله شما هلند بهتر یک نگاهی به آمار زیر در مورد بیکاری در بین جوانان اروپا.. شاید برای خیلی ها باورکردنی نباشد که روز به روز بر آماربیکاری جوانان زیر 24ساله در جهان اضافه می شود ، آمار زیر توسط اداره آمارگیری اروپا EURO STAR یورو استار
  داده شده ، این آمار روند صعودی از سال 2002 تا 2012 را نشان می دهد که کشور یونان 54.4% ،اسپانیا 49.3% ،پرتغال 35% و لیتونی 34.3% آمار بالای جوانان بیکار را در اروپا برخوردارند .
  چنانکه مجله اشپیکل در گزارش سالانه خود نوشته 202 میلیون نفر در سال گذشته بیکار بودند .
  202
  Millionen Menschen waren im vergangenen Jahr weltweit ohne Job – fünf Millionen mehr als noch 2012. Laut einer Uno-Studie erholt sich die Wirtschaft zu langsam von den Folgen der Finanzkrise. Besonders betroffen sind demnach Jugendliche.SPIEGEL ONLNE
 • Faramarz Ebadآمار درآمد کارفرمایان و کارگران در اروپا همچنین در هلند!!! درامد کارگران هر روز پایین تر می رود. روی بعضی از دیوار ها در آلمان نوشته شده بود » مارکس زنده است»

  عکسِ‏‎Faramarz Ebad‎‏
 • Faramarz Ebadآمار خط فقر در کشورهای اروپایی…نوشته زیر گوشه از مقاله ای هست که در مجله آلمانی SPIEGEL ONLINE اشپیگل ترجمه کرده ام ،تحت نام «خط فقر در آلمان از حد نصاب اروپا بالاتر هست «
  «طبق گزارش اداره آمار آلمان از هر 6 نفر آلمانی یک نفر در خط فقر قرار دارند یعنی 15.8 درصد که نسبت به سال قبل 1.1 از حد نصاب اروپا بیشتر شده ، برای بیشتر باز شدن این مشکل بیان کرده که درآمد پایین تر از 952 یورو در خط فقر قرار دارند ،این میانگین در اروپا بر اساس حد اقل 60 درصد درامد متوسط افراد هر کشور تعیین می شود ، این خط فقر در رومانی با 105 یورو درآمد در ماه ، که با آن پایین ترین حد در اروپاست ،بلغارستان با 145 یورو ،لوکزامبورگ با 1625 یورو و دانمارک با 1319 یورو است ، و کشور چک را با حداقل دارا بودن درصد خط فقر با 9.8% ،هلند با11.0% اتریش با 12.6% ،فرانسه با 14.0%بلژیک با15.3% و لهستان با 17.7%برسی کرده . آمار بالای خط فقر در اروپا کشور های رومانی ، بلغارستان، یونان با21.4% ،اسپانیا با 21.8% ، ایتالیا با 19.6 % کرواسی با21.1%و مجارستان با14.5% برخوردار هستند.» اشپیگل
  این آمار ها واقعیتی را نشان می دهد که سیستم سرمایه داری هر روز انسان های زیادی را به فقر فلاکت و بردگی می کشاند .
  چاره ما کارگران و زحمتکشان وحدت برای تشکل حزب طبقه کارگر جهت سرنگونی نظام سرمایه داری است ، فرامرز عباد 18. 01 .2014
Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s